Oświadczenie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego w sprawie pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacji dotyczących Funduszu Patriotycznego

13 października 2021

W związku z pojawianiem się w mediach nieprawdziwych informacji na temat Funduszu Patriotycznego informujemy, że procedura oceniania wniosków, zawierania umów z beneficjentami oraz wypłaty środków w ramach Funduszu Patriotycznego została zakończona. Obecnie trwa proces realizacji projektów, które otrzymały środki z programu. W związku z tym, projekt Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, o realizację którego wnioskowano, podobnie jak inne projekty, którym nie zostały przyznane dotychczas środki, nie ma szans na ich otrzymanie.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Patriotycznego ogłoszono pod koniec marca br. Trwał on 30 dni – od 25 marca do 25 kwietnia br. Łącznie wpłynęło 2 880 wniosków: 1984 w Priorytecie I oraz 896 w Priorytecie II. Szczegółowy tryb procedowania wniosków określa Regulamin Funduszu Patriotycznego.

Listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz listy rezerwowe w obu priorytetach ogłosiliśmy 21 czerwca br. Listy te są dostępne na stronie internetowej Funduszu. Podobnie rzecz ma się z listą ekspertów, która jest jawna i dostępna na stronie Funduszu Patriotycznego. Także w czerwcu br. Dyrektor IDMN na podstawie §10 p. 29 Regulaminu przyznał dofinansowanie wybranym podmiotom z listy rezerwowej.

Większość umów z beneficjentami Funduszu Patriotycznego została podpisana w lipcu i sierpniu br., po czym nastąpiła wypłata środków. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie, zgodnie z §10 p. 37 Regulaminu, mogły z niego zrezygnować do czasu podpisania umowy.

Obecnie trwa etap realizacji projektów przez beneficjentów Funduszu Patriotycznego. Większość podmiotów zadeklarowało 30 listopada br. jako datę zakończenia realizacji projektów. Rozliczenie się z przekazanych środków, zgodnie z Regulaminem, musi nastąpić w terminie do 30 dni od tej daty.

Autor: Redakcja IDMN