Regulamin konkursu IDMN na prace magisterskie i rozprawy doktorskie

 Regulamin

konkursu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego na prace magisterskie i rozprawy doktorskie, zwany dalej „Regulaminem

§1 Postanowienia ogólne

1. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego w Warszawie (02-353) z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 62, NIP: 525-281-70-39, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 120/2020 zwany dalej Organizatorem lub IDMN.

2. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich związanych z zakresami opisanymi w §2 ust. 1.

§2 Warunki udziału

1. W ramach konkursu IDMN przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu historii ruchu narodowego w Polsce oraz historii katolicyzmu społecznego. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci humanistycznych dyscyplin akademickich  ze szczególnym uwzględnieniem historii, historii sztuki, politologii, nauki o polityce, filozofii, socjologii oraz teologii.

2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach wskazanych w ust. 1 oddzielnie za:

a. pracę magisterską na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich,

b. rozprawę doktorską.

3. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 października 2020 r. Przez obronę pracy magisterskiej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy magisterskiej.

4. Do konkursu pracę dyplomową lub rozprawę doktorską zgłasza jej autor poprzez przesłanie jej z załącznikami na adresy poczty elektronicznej konkurs.mgr@idmn.pl (dla prac magisterskich) lub konkurs.dr@idmn.pl (dla rozpraw doktorskich)

5. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4 należy załączyć zgłaszaną pracę oraz recenzje.

6. Nie będą brane pod uwagę prace zgłoszone w inny sposób niż określony w ust. 4 lub jeśli zgłoszenie będzie sprzeczne z niniejszym regulaminem lub zawierało będzie błędy lub informacje niepełne.

7. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 należy dokonać w terminie od 26.10.2020 r. do 26.11.2020 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być:

1) Pracownicy i współpracownicy IDMN.

2) Członkowie kapituły konkursowej.

3) Osoby do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa z osobami wymienionymi w pkt 1 i 2.

§3 Kapituła konkursowa

1. Oceny prac magisterskich i rozpraw doktorskich dokonuje kapituła konkursu powołana przez Organizatora, która przyznaje nagrody.

2. Kapituła konkursowa podejmuje decyzje większością zwykłą przy udziale co najmniej połowy powołanego składu.

3. Kapituła ma prawo zasięgać opinii wybranych przez siebie ekspertów.

4. Decyzja kapituły konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Kapituła konkursowa przed przystąpieniem do oceny prac ustali kryteria ich oceny dla każdego zakresu określonego w ust. §2 ust. 1.

§4 Nagrody

1. Kapituła przyzna w ramach konkursu nagrody finansowe w każdym z zakresu wskazanym w §2 ust. 1 oddzielnie za pracę dyplomowa na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz rozprawę doktorską :

1) za pracę magisterską:

a) I miejsce:  10 000 zł;

b) II miejsce: 7 000 zł;

c) III miejsce: 3  000 zł;

d) wyróżnienie: 1 000 zł

2) za rozprawę doktorską:

a) I miejsce:  15 000 zł;

b) II miejsce: 10 000 zł;

c) III miejsce: 5 000 zł.

d) wyróżnienie: 2 000 zł

2. Kwoty nagród wskazane w ust. 1 są kwotami netto, Organizator odprowadzi od nich stosowny podatek.

3. Kapituła ma prawo nie przyznać nagrody określonej w ust. 1 lub podzielić ją między kilku uczestników.

4. Kapituła ma prawo przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 21.12.2020 r. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych na stronie internetowej oraz tytułów nagrodzonych prac.

6. Zwycięzcy będą zobowiązani do złożenia Organizatorowi stosownych oświadczeń podatkowych oraz zgody na publikację streszczenia pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej, w formie pisemnej w siedzibie Organizatora w terminie 5 dni od otrzymania ich od Organizatora.

7. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 w terminie, Organizator może odmówić wypłaty nagrody.

8. Nagrody zostaną wypłacone do 31 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w oświadczeniu wskazanym w ust. 6.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik przyjmuje do wiadomości następujące informacje od Organizatora:

Administratora danych osobowych podanych przez uczestników konkursu jest Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego zsiedzibą i adresem przy ul. Szczęśliwickiej 62 w Warszawie (02-353)

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

adres do korespondencji: ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa;

numer telefonu: 22 419 22 80;

adres e-mail: kontakt@idmn.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@idmn.pl lub listownie na adres Administratora danych.

Dane osobowe podane przez uczestnika podczas zgłoszenia lub później w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej IDMN, stronie interentowej MKiDN, MeiN oraz w kanałach mediów społecznościowych tych organizacji, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przetwarzanie przez IDMN wskazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu i umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizacja dokumentów.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celów wskazanych w pkt. 3, a następnie będą archiwizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

IDMN może przekazać dane osobowe uczestników Konkursu pozostałym Organizatorom.

Osoby, których dane osobowe przetwarza IDMN, mają prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

IDMN nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.

IDMN nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§6 Postanowienia końcowe

W uzasadnionym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub do odwołania konkursu.