Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej ukazała się monografia pt. „Liga Narodowo-Demokratyczna (1957-1960)”. Jej autorem jest pracownik naukowy IDMN, badacz dziejów ruchu narodowego – dr Krzysztof Kawęcki.

Wydana przez IDMN książka „Liga Narodowo-Demokratyczna (1957–1960). Antykomunistyczna organizacja «czwartego pokolenia» narodowców w PRL w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa” poświęcona jest mało znanej, konspiracyjnej organizacji tworzonej przez narodowców – pierwszej opozycyjnej wobec PRL grupy, która zafunkcjonowała po październiku 1956 r. Na stronach książki poznajemy losy postaci takich jak Przemysław Górny, Marian Barański czy Henryk Klata – autor opisuje charakter ich działań konspiracyjnych, głoszone przez nich poglądy oraz represje SB wobec narodowców.

Praca jest najpełniejszą jak do tej pory próbą przedstawienia historii Ligi Narodowo-Demokratycznej – nie tylko pierwszej powstałej po przełomie październikowym 1956 r. organizacji nawiązującej do tradycji i dorobku Narodowej Demokracji, ale również jak – słusznie Autor zauważył – „najpoważniejszej grupy opozycyjnej przełomu lat 50. i 60. XX wieku, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i ideowym, która programowo odrzucała ideologię komunistyczną i ustrój PRL”, czym zdecydowanie odróżniała się od środowisk rewizjonistycznych i neopozytywistycznych idących na kompromisy pod hasłem „naprawy socjalizmu”.

Fragment recenzji dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego

Treść tego tekstu wykracza poza tytuł. Autor ukazuje nie tylko samą LND, ale również kreśli szerokie tło, opisując zarówno aktywność środowisk endeckich od 1956 r. (zwracając uwagę na różnorodność postaw i taktyk), jak i późniejsze losy członków Ligi. Tak szerokie potraktowanie tematu jest jednak uzasadnione dla wykazania, że LND nie była izolowaną inicjatywą grupki outsiderów, ale elementem większej całości – jednym z przejawów działalności nurtu narodowego w PRL.

Fragment recenzji dr. hab. Jarosława Tomasiewicza

Pracę wzbogacają zdjęcia operacyjne Służby Bezpieczeństwa oraz aneksy w postaci konspiracyjnych dokumentów LND.


Książka trafi do dystrybucji w maju 2022 r.