Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana
Paderewskiego (IDMN) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową.
Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów
administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane
identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.


Mechanizm Cookies na stronie internetowej IDMN


Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie
IDMN nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od
użytkowników.


Odnośniki do innych stron


Strona IDMN zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam
ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony WWW IDMN.


Zmiany


W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych będzie Instytut Dziedzictwa Myśli
Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (dalej IDMN)
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a. listownie: ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa,
b. poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP IDMN: /IDMN2020/SkrytkaESP
c. telefonicznie:  22 419 22 80
d. pocztą elektroniczną: kontakt@idmn.pl
e. za pomocą powyższego formularza kontaktowego

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Monika Sławuta.
Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@idmn.pl


Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa
danych osobowych przez IDMN oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z
przetwarzaniem danych.


Cele i podstawy przetwarzania


Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia przesłanej
korespondencji w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1] ) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych
w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 


Odbiorcy danych osobowych


Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty
uprawnione do obsługi doręczeń [2]  oraz podmioty, z którymi IDMN zawarł umowę na
świadczenie usług dla użytkowanych systemów informatycznych.


Okres przechowywania danych


Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której
zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018
r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.


Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
c. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem
rozpatrzenia korespondencji.


Polityka prywatności


Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW IDMN zostały określone powyżej w naszej
Polityce Prywatności.

Źródło pochodzenia danych osobowych


Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania
kontaktu.

Przypisy

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127
z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO
[2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14
września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)