member photo

Michał Drozdek

Socjolog zarządzania, filozof społeczny, publicysta, działacz społeczny, chrześcijański demokrata.

Prezes Fundacji SPES, wcześniej m.in. doradca premiera Jana Olszewskiego i marszałka Macieja Płażyńskiego, szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka, badacz w Ośrodku Badania Opinii Publicznej, sekretarz Społecznej Komisji Konstytucyjnej założyciel i prezes Instytutu Paderewskiego, oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika „Znaki Nowych Czasów”. Reprezentant Obywatelskiego Projektu Konstytucji NSZZ „Solidarność” ” w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Główny Specjalista w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Najwyższej Izby Kontroli, specjalista ds. HR i dialogu społecznego m. in. w Polkomtelu, PGE, Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od lat zajmuje się analizą procesów modernizacji i rzetelności państwa, budowy instytucji społecznych i publicznych, procesów transformacji zarządzania, wychodząc z pozycji filozofii i aksjologii personalistycznej. Szczególnie koncentruje się na wdrażaniu w istniejących warunkach kulturowych i instytucjonalnych systemów opartych na podmiotowości człowieka i solidarności społecznej, zarówno w skali makro, dotyczącej życia publicznego, koncepcji demokracji i założeń życia gospodarczego, jak i w skali mikro, związanej z zarządzaniem pracą.

Jest autorem szeregu opracowań programowych oraz artykułów publikowanych m. in. w Ładzie, Tygodniku Solidarność, Rzeczpospolitej, Znakach Nowych Czasów, Człowieku w Kulturze. Wygłosił kilkaset referatów dotyczących m.in. katolickiej nauki społecznej, politologii, gospodarki, zarządzania i problematyki konstytucyjnej. Wykładowca paryskiego Wyższego Instytutu Zarządzania (InstitutSuperieur de Gestion – ISG) podczas sesji wyjazdowych w Warszawie. Organizował i współorganizował cały szereg konferencji (m.in. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Gnieźnieńskiego „Quo Vadis Europo”), sympozjów, sesji dyskusyjnych i spotkań odczytowych.